Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
withPassion
8903 4e94
Reposted frombellebrooklyn bellebrooklyn viawootbeer wootbeer
withPassion
najważniejsze jest podejście,a dzisiaj mam złe
— Kajman
Reposted fromskonfundowane skonfundowane
withPassion
9759 6d8d
Reposted fromplotkara plotkara
withPassion
3475 1c5c
Reposted frompeluda peluda
withPassion
8237 3e94
Reposted frompeluda peluda
withPassion
9014 f5ef
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
withPassion
 ja             -Nosz  KURWA, co to miało być ?! Gdzie Ty byłeś ?!
szczęście  - nie mogłem wpaść,ale wysłałem kogoś , żeby z   
                  Tobą poszedł.
ja              - Musiałeś wysłać akurat Pecha ?! Wiesz ,że go nie                    lubię.
sz.             - Bardzo chciał iść. On Cię uwielbia !
withPassion
1277 8765
withPassion
Ja pierdole ! Kurwa no ! No kurwa ja pierdole !! W Huj z wszystkim ! Kurwa ! Kurwa , ja pierdole !!! JA pierdole ! kurwa kurwa kurwa kurwa !!!!!!!!!!!!!! nosz kurwa.... kur... EHHHH....
 -powiedziała  Marysia, która  była bardzo radosną i miłą dziewczyną.
withPassion
1315 477a
withPassion
1331 1634
withPassion
6822 4759
Reposted fromkaspos kaspos viadontlookdown dontlookdown
withPassion
7756 0240
Reposted fromhydrocodone hydrocodone viadontlookdown dontlookdown
withPassion
8673 56ac
Reposted frombvllshit bvllshit viadontlookdown dontlookdown
9112 8abc
withPassion
5372 d932
Reposted frombvllshit bvllshit viadontlookdown dontlookdown
withPassion
withPassion
withPassion
withPassion
7669 1a0a
Reposted fromtwice twice viadontlookdown dontlookdown
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl